OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003 – REQUEST FOR SUBMISSIONS ~ ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 – AIGHNEACHTAÍ Á LORG

January 7, 2019

PREPARATION OF A DRAFT SCHEME BY CORK ETB

Cork Education & Training Board proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003.  The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.  Cork ETB now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c. 8 pages).  Submissions, which will be made available on the Board’s website, should be forwarded electronically to cathy.buckley@corketb.ie .

Information in relation to the role and services provided to the public by Cork ETB is available on www.corketb.ie

The latest date for receipt of representations is 5 p.m. on Wednesday, 23rd January, 2019. 

Further information in relation to the Act is available on the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affair’s Website.

 DRÉACHT SCÉIM Á HULLMHÚ AG AN BORD OIDEACHAIS & OILIÚNA CHORCAÍ

Tá sé i gceist ag an BO&O scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag BOO Chorcaí anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin an Bord, a sheoladh isteach go leictreonach chuig cathy.buckley@corketb.ie

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí arna soláthar don phobal ag BO&O Chorcaí ar fáil ar www.corketb.ie .

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n, Dé Céadaoin 23 ú, Eanáir, 2019

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltacha.

Go back